Putuj.com
After falling in replica handbags love with Beatrice,gucci replica handbag Pierre immediately worked hard. In 2009, after dropping out of college, he took over a hermes replica handbags construction company founded handbag replica by his father and became a replica handbags major shareholder. Later he became the vice president of the Monaco Yacht Club. Personally, it has reached 50 million US dollars.
Putuj.com > O nama
Putovanja
Korisni linkovi
Anketa
Kako ste zadovoljni nasom uslugom?

O nama

Dobrodo?li na Putuj.com!

Putuj.com je stranica koja vam olak?ava potragu za najboljim putovanjima. Ovdje mo?ete najbr?e i najjednostavnije prona?i ljetovanje, last minute ili neko drugo putovanje koje vam odgovara.

Na?a tra?ilica putovanja vam omogu?ava da pretra?ite i usporedite putovanja po destinaciji, cijeni, tipu, polasku i agenciji. Pomo?u tra?ilice putovanja mo?ete pretra?iti sva putovanja koje agencije nude bez potrebe da lutate internetom u potrazi za putovanjem prema va?im ?eljama i mogu?nostima.

Isplati se ogla?avati na Putuj.com!

Putuj.com je prva hrvatska tra?ilica putovanja, osnovana jo? davnog o?ujka 2006. godine. Iz mjeseca u mjesec sve vi?e posjetitelja posjeti Putuj.com pa tako dnevno bilje?imo preko 1.500 posjetitelja(Vas) koji otvore preko 15.000 stranica.

Na?i posjetitelji dnevno otvore preko 15.000 stranica.

Kad se dnevni posjeti zbroje, ukupno Putuj.com mjese?no posjeti preko 50.000 posjetitelja.

Po broju posjeta Putuj.com spada me?u 40 najposje?enijih hrvatskih stranica uop?e.

Razlog na?eg uspjeha je ?to se trudimo da na portalu uvijek budu najaktualnije informacije. Na taj na?in, Putuj.com omogu?ava posjetiteljim najkra?i i najeftiniji put do tra?enog odredi?ta.

Agencije koje ogla?avaju preko Putuj.com osiguravaju si znatno pove?anje prometa preko interneta, a kako svi danas znamo, danas je internet prva(ubrzo i jedina) adresa na kojoj posjetitelj tra?i putovanje.

Preko na?eg portala nije mogu?a rezervacija. Ne odgovaramo za potpunost cijene, vec u pravilu iznosimo najni?u cijenu aran?mana. Potpunije podatke o cijeni posjetitelj mo?e na?i na stranici agencije koja organizira putovanje ili u njenoj poslovnici. Rezervaciju se obavlja na stranicama agencije koja organizira putovanje ili njenoj poslovnici.

Putuj.com nije u vlasni?tvu niti u sponzorskim odnosima niti sa jednom agencijom.

Ukoliko ?elite i Vi postaviti svoja putovanja na portal kliknite ovdje.

Popularne destinacije